• Fatranská 29 , 01301 Teplička nad Váhom
 • Pon - Pia: 13:00 - 15:00
 • Fatranská 1546/29 01301 Teplička nad Váhom
 • info@ravident.skObjednajte sa
 • Ordinačné hodinyPon - Pia: 13:00 - 15:00

Postup pre získanie príspevku na dentálnu hygienu u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

union-poistovna

 1. Overenie lekára
  • Overte si, čí dentálnu hygienu vykonáva nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa rozumie poskytovateľ, s ktorým Union zdravotná poisťovňa nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorý má platný číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). Overenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 2. Vyplňte prvú stranu tlačiva Žiadosť o príspevok
 3. Dohodnite si termín v nezmluvnom zariadení
  • Objednajte na termín a nezabudnite si žiadosť vziať so sebou na ošetrenie.
 4. Uschovajte si potrebné doklady
  • Pri návšteve požiadajte nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby vyplnil a potvrdil druhú stranu žiadosti. Do žiadostí je nevyhnutné spolu s kódom výkonu uviesť aj lokáciu zuba. Zároveň si uschovajte aj doklady o zaplatení z registračnej pokladne alebo z virtuálnej registračnej pokladne.
 5. Žiadosť a doklady nám pošlite
  • O príspevok môžete požiadať už aj elektronicky cez Online pobočku. Prihláste sa, kliknite na Elektronické žiadosti, zadajte dátum ošetrenia, sumu a akým spôsobom vám máme príspevok uhradiť. Ak žiadate o zaslanie príspevku na bankový účet, bude treba doplniť aj slovenské číslo účtu v tvare IBAN. Pred odoslaním žiadosti doplňte do žiadosti doklad o úhrade a žiadosť o úhradu príspevku. Žiadosť môžete poslať aj poštou. Originál dokladu o zaplatení predložte spolu s riadne vyplnenou žiadosťou o úhradu príspevku na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo pošlite poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava. Všetko najneskôr do 30 dní od ošetrenia.
  • Online pobočka
  • Žiadosť o úhradu príspevku
 6. Úhrada príspevku
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s. následne spracuje vašu žiadosť a v prípade správnosti poukáže príspevok na účet alebo poštovou poukážkou na adresu.

Podmienky pre poskytnutie príspevku

Kto môže požiadať o príspevok

Každý náš poistenec, ktorý má u nás platný poistný vzťah.

Zároveň nemôže byť evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne (podl’a § 9 ods.2 zákona č.580 / 2004 Z.z. v platnom znení, ktorý má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť).

Poistenec EÚ nemá nárok na tento príspevok. Poistenec EÚ ma nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej len v zdravotníckom zariadení, ktoré sa nachádza v systéme verejného zdravotného poistenia, t. j. má zmluvu so zdravotnou poisťovňou. V prípade čerpania zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa si náklady uhrádza sám.

Výška príspevku

Príspevok môže byť poskytnutý maximálne vo výške 80 % obvyklej ceny za rovnakú zdravotnú starostlivosť, ktorú podľa zmluvných podmienok, uhrádzame našim zmluvným poskytovateľom v danom čase a mieste.

Podrobné informácie najdete aj na webe Zdravotnej poisťovne Union

Upozornenie Z dôvodu čerpania dovolenky od 25.6. - 4.7. bude ambulancia zatvorená !!!